در این نوشته تعدادی از مقالات خارجی در خصوص تاثیر کارتون بر آموزش زبان دوم به کودکان برای شما قرار داده ایم .این مقالات به زبان انگلیسی بوده و به زودی ترجمه آنها نیز در سایت قرار داده خواهد شد

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۱
۱۲
۱۳