معرفی کودکان دوزبانه:

۱-ساینا تقی زاده

متولد ۱۳۹۰ از شهر شیراز

۲-امیرمهدی محسنی

متولد ۱۳۹۱ از شهر تهران