در این نوشته تعدادی از مقالات خارجی در خصوص تاثیر کارتون بر آموزش زبان دوم به کودکان برای شما قرار داده ایم .این مقالات به زبان انگلیسی بوده و به زودی ترجمه آنها نیز در سایت قرار داده خواهد شد

[pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/1.pdf” title=”۱”][pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/2.pdf” title=”۲”][pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/3.pdf” title=”۳”][pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/4.pdf” title=”۴”] [pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/5.pdf” title=”۵”] [pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/6.pdf” title=”۶”] [pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/7.pdf” title=”۷”] [pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/8.pdf” title=”۸”] [pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/9.pdf” title=”۹”] [pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/11.pdf” title=”۱۱”] [pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/12.pdf” title=”۱۲”] [pdf-embedder url=”https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/13.pdf” title=”۱۳”]