کودکان دو زبانه برتری های شناختی در مقایسه با تک زبانه ها نشان می دهند 

کودکانی که دو زبان می دانند، در مقایسه با کودکان تک زبانه، در آزمون هایی که توجه و کنترل های شناختی را اندازه می گیرد بهتر عمل می کنند.

این یکی از یافته های پژوهش جدیدی در مورد دوزبانگی است که در شماره جدید "سایکالاژیکال ساینس ایند پابلیک اینترست"‌ [علم روان شناسی در خدمت جامعه]، مجله علمی منتشره توسط انجمن علم روان شناسی، مرور شده است.

برتری دو زبانه ها در توجه و مهار (کنترل) شناختی ممکن است دارای سودمندی های مهم و دراز-مدتی نیز باشد.  مستندهای ابتدایی حتی چنین القا می کند که استفاده بیشتر از این سامانه ها ممکن است دوزبانه ها را در مقابل آلزایمر نیز محفاظت نماید.

نویسندگان گزارش توجه می دهند "هنگامی که دو زبانه ها به طور مرتب به دو زبان سخن می گویند، گفت و گو تنها به یکی از این دو زبان نیاز به استفاده از شبکه مهار (کنترل) دارد تا از مداخله زبان دیگر جلوگیری نموده و ادامه سلطه زبان مورد نظر را تامین نماید."

اگرچه دو زبانه ها تمایل به آن دارند که در هر زبان با واژه های کمتری، در مقایسه با کودکانی که تنها یک زبان می دانند، آشنا باشند، دوزبانه ها ممکن است هنگامی که پای برخی کارهای شناختی غیر زبانی مشخص در میان باشد در موقعیت برتری باشند

 

 Bilingual Kids Show Cognitive Advantages

By Rick Nauert PhD Senior News Editor
PsychCentral | Reviewed by John M. Grohol, Psy.D. on November 10, 2010

Children who know two languages tend to perform better than monolinguals on measures of attention and cognitive control.

That is one of the findings in new research on bilingualism reviewed in the current issue of Psychological Science in the Public Interest, a journal of the Association for Psychological Science.

The bilingual advantage in attention and cognitive control may have important, long-term benefits as well. Preliminary evidence even suggests that their increased use of these systems may protect bilinguals against Alzheimer’s.

The authors note that “when a bilingual speaks two languages regularly, speaking in just one of these languages requires use of the control network to limit interference from the other language and to ensure the continued dominance of the intended language.”

Although bilinguals tend to have smaller vocabularies in each language than do children who know one language, bilinguals thus may have an advantage when it comes to certain nonverbal cognitive tasks.

According to researchers, children learning two languages from birth achieve the same basic milestones (e.g., their first word) as monolinguals do, but they may use different strategies for language acquisition.

The differences between monolinguals and bilinguals have important clinical implications as well. 

For example, vocabulary tests are commonly used in psychologists’ offices, and bilinguals’ scores may not accurately reflect their language ability.

According to the authors, “Bilinguals who score below average may be inaccurately diagnosed with impairment when none is present, or could be diagnosed as ‘normal for a bilingual’ even though impairment is in fact present and treatment is needed.”

Clinicians need to be aware of the potential to misinterpret bilinguals’ test scores. Developing tests that specifically target bilingual populations may result in better outcomes for these patients.

Source: Association for Psychological Science